Privacy en klachten

Privacyverklaring

In dit privacybeleid wordt helder en transparant uitgelegd hoe Het Diagnostiek Bureau omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt secuur en in overeenstemming met de privacywet AVG.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de volgende uitgangspunten: 
-Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;
-Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk;
-Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die uitgevoerd kunnen worden met gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, verzamelen, opslaan, doorsturen, raadplegen, wijzigen en wissen;
-Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag.

Op basis van de volgende grondslagen verwerkt Het Diagnostiek Bureau (bijzondere) persoonsgegevens: 
-Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
-Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
-Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen.

Het Diagnostiek Bureau verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over het delen van persoonsgegevens met benoemde partijen vind u in de desbetreffende verwerkersovereenkomst. Persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met de volgende organisaties: 
-Opdrachtgever, bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk
-Werkgever van cliënt wanneer zij voor de zorg betalen
-Huisarts van cliënt mocht deze zorg nodig zijn, bijvoorbeeld in een crisissituatie

Ook is het verplicht om de beheerde persoonsgegevens bijvoorbeeld te delen met de Politie of de Belastingdienst in het kader van een fraudeonderzoek.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande grondslagen. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Persoonsgegevens die nodig zijn ter facturatie of de administratie voor fiscale doeleinden worden 7 jaar bewaard.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:
-Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15);
-Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16);
-Recht op vergetelheid (artikel 17);
-Recht op beperking van verwerking (artikel 18);
-Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20);
-Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21).
Het is afhankelijk van de grondslag waarop de persoonsgegevens zijn verwerkt of bijvoorbeeld het recht op vergetelheid of het recht op gegevensoverdraagbaarheid van kracht is.
 
Klagen over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan altijd contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie (EU).
 
Beveiliging van persoonsgegevens
Het Diagnostiek Bureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met pien@hetdiagnostiekbureau.nl.
Het Diagnostiek Bureau neemt de volgende maatregelen om persoonsgegevens veilig op te slaan: 
-Moeilijk wachtwoord op computer
-Beveiligd mailen
-Beveiligd elektronisch patiënten dossier 
-Gebruik van initialen in plaats van volledige namen tijdens overleg, zowel online als fysiek

Datalekken
Bovengenoemde maatregelen zijn toegepast door Het Diagnostiek Bureau om te voorkomen dat anderen onbedoeld en ongeoorloofd toegang hebben tot persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, wordt deze geregistreerd in het datalekregister van Het Diagnostiek Bureau.

Klachtenprocedure

Onze interne klachtenprocedure 
We vinden het fijn wanneer u ons laat weten dat u een klacht heeft of dat u niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen uw vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met uw klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Klacht melden 
Met een klacht kunt u bij ons terecht. Door de klacht samen te bespreken zoeken we met u naar een oplossing zoeken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken. U hoort uiterlijk 6 weken na het indienen van uw klacht of deze gegrond is of niet en welke vervolgacties hier mogelijk uit volgen.

Externe klachtenfunctionaris
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris die ZZP-er in de zorg heeft aangesteld. Een externe klachtenfunctionaris zal u advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. 

Natuurlijk heeft u altijd het recht om uw klacht direct in te dienen bij de klachtenfunctionaris van zzp-erindezorg.nl. Gebruik daar het online formulier voor:
 
Contactformulier klachtenfunctionaris ZZP-er in de zorg www.zzp-erindezorg.nl/klacht